Werkgroep Diaconie/ZWO Werkgroep Diaconie/ZWO
Diaconaat vindt haar oorsprong in de dienende functie van Jezus Christus in deze wereld. “Hij, die gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen”.
Bij het diaconaat gaat het om het dienen, gericht op gerechtigheid. De gehele gemeente heeft een diaconale roeping. De Open Hof heeft een werkgroep Diaconie, die speciaal belast is met de zorg voor het diaconaat, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
lees meer »
 
Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
De werkgroep pastoraat is er voor pastorale zorg van gemeenteleden die daarom vragen bij het PASTORAAL-DIACONAAL MELDPUNT. Onze wijkgemeente is opgedeeld in vijf pastorale secties (zie WIJKINDELING). Elke sectie heeft een ouderling of coördinator en een aantal contactpersonen.
lees meer »
 
Werkgroep Zorgzame kerk Werkgroep Zorgzame kerk
De protestantse wijkgemeente De Open Hof profileert zich als ‘knooppunt voor levensvragen’ en functioneert als een laagdrempelige kerkgemeenschap in de participatiesamenleving. Dit doet zij samen met partnergemeenten in de wijk. In de kerk en diaconie staan mensen en relaties centraal. Zorgzame kerk zijn, kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door tijd en aandacht te geven aan zorgafhankelijke mensen of mantelzorgers die in een isolement dreigen te raken. Of door het organiseren van enkele laagdrempelige bijeenkomsten voor wijkbewoners (Veldhuizen en Kernhem) waar levensverhalen kunnen klinken (inloopochtenden of doelgroepenavonden). Het gaat om ruimte maken voor ontmoeting en het creëren van netwerken.
lees meer »
 
Werkgroep Jeugd Werkgroep Jeugd
De werkgroep jeugd richt zich op alle 0- 21-jarigen, met als doel om:
  • hen vertrouwd te maken met Bijbel, geloof en kerk;
  • hen te begeleiden naar een zelfstandige en persoonlijke manier van geloven;
  • hen deel te laten nemen aan de geloofsgemeenschap.
De werkgroep jeugd probeert vormen te kiezen die aansluiten bij de belevingswereld van jeugd en jongeren. Daarin staat de ontmoeting met leeftijdsgenoten en/of met gelovige identificatiefiguren centraal. Voor ouders hopen wij bij het kiezen van de activiteiten aan te sluiten op hun keuze om de kinderen in het christelijk geloof op te voeden:
lees meer »
 
Werkgroep Vieringen Werkgroep Vieringen
De werkgroep vieringen streeft naar een liturgie die aansluit bij de diverse doelgroepen binnen De Open Hof en wil de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de vieringen versterken. Open Hoffers hebben allerlei leeftijden, achtergronden en voorkeuren. Aan die pluriformiteit proberen we recht te doen, binnen de grenzen van onze oecumenisch-protestantse geloofsgemeenschap, in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing.
lees meer »
 
Beheersraad Beheersraad
De Beheersraad is belast met het beheer en exploitatie van en activiteiten in en om het kerkelijk centrum De Open Hof, voor zover die niet van diaconale aard zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van het College van Kerkrentmeesters.

De Beheersraad wordt gevormd door de volgende leden:
Voorzitter W.G.J. Rietman
Penningmeester D. van Nieuwamerongen (exploitatie)
Secretaris N.G. Spinhoven
Leden D. van de Krol en A. Rixoort

De Beheersraad is via de wijkkerkenraad verantwoording verschuldigd aan het College van Kerkrentmeesters.